சேமிப்புக் குவை

கடைகளின் பட்டியல்

மோட்டோபு

வேலை நேரம்

நண்பகலுணவு
11:00 ~15:00 (லூக்கா 14:30)
சிறப்பூண்
17:00 ~22:00 (லூக்கா 21:30)

நஹா கடை

வேலை நேரம்

நண்பகலுணவு
11:30 ~15:00 (லூக்கா 14:30)
சிறப்பூண்
1700~22:00 (லூக்கா 19:30)

நாகோ கடை

வேலை நேரம்

நண்பகலுணவு
11:00 ~15:00 (லூக்கா 14:30)
சிறப்பூண்
17:00 ~22:00 (லூக்கா 21:30)

கொக்குசாய் டோரி ஸ்டோர் (தலைமை அலுவலக முன் கடை)

வேலை நேரம்

சிறப்பூண்
17:00 ~22:00 (லூக்கா 21:30)